Regulamin sklepu internetowego korniczek.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://korniczek.pl/.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje

a) Sprzedający - sklep internetowy korniczek.pl dostępny pod adresem internetowym https://korniczek.pl, prowadzony jest przez (...), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  (...), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP (...), REGON (...).

b) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

c) Strony – Sprzedający i Klient.

d) Sklep – sklep internetowy lotniczej. prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym https://korniczek.pl/.

e) Towar (Towary) – produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową Sklepu.

f) Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.

g) Dostawca – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru z magazynu Sklepu do Klienta za opłatą.

h) Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru od Sprzedającego do Klienta.

i) Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

j) „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności  procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzana ani przechowywane dane osobowe.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
– posiadanie dostępu do Internetu,
– posiadanie adresu e-mail,
– zainstalowanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6.0 i nowszej, bądź Opera w wersji 8.0 i nowszej, Chrome w wersji 13.0 i nowszej, Safari w wersji 4.0 i nowszej),
– akceptacja plików cookies,
– włączona obsługa JavaScript,
– minimalna rozdzielczość ekranu 800 × 600 pikseli, zalecana 1280 x 1024.

3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od jakiejkolwiek
aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania sklepu.

§ 2. Składanie zamówień

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków i Kosztów dostawy.

3. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia lub zarejestruje się (założy konto) w Sklepie.

4. Klient posiadający konto ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

5. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

7. Sklep realizuje dostawy Zamówień dla Klientów zlokalizowanych na terenie Polski.

8. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.

9. Po złożeniu Zamówienia jest przekazywane Klientowi e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Sklep lub informacja o braku możliwości
realizacji Zamówienia. 

10. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

11. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zakupu zamówionego Towaru.

12. Klient może dokonać zmiany w Zamówieniu aż do momentu przekazania przez Sprzedającego do Dostawcy przesyłki z Towarem przeznaczonej dla Klienta. Zmiana mogą dotyczyć rezygnacji z całości lub części Zamówienia, zmiany w sposobie lub adresie dostawy, zmiany danych na fakturze.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał zamówionego Towaru dostarczanego za pośrednictwem Dostawcy,

b) w sposób notoryczny składa zamówienia a następnie anuluje je.

§ 3. Zasady płatności.

1. Sprzedający oferuje następujące formy płatności za Towar i Koszty dostawy:
a. W przypadku odbioru osobistego u Sprzedającego
– gotówka
b. W przypadku wysyłki Towaru do Zamawiającego za pośrednictwem Dostawcy:
– gotówka (za pobraniem) w momencie dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
– przelew (tradycyjny) albo wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego przed wysyłką Towaru,
– przelew elektroniczny (ePrzelew / przelew bezpośredni).

W  przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
– imię i nazwisko albo firmę Klienta,
– numer Zamówienia.

Dane do przelewu:
Nr rachunku bankowego Sprzedającego:
(...)
3. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć przy zamówieniu wraz z podaniem danych firmy oraz numeru NIP. Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury VAT Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

§ 4. Dostawa zamówionego Towaru, koszty wysyłki.

1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem paczkomatów InPost, ceny wysyłki podane są przy zamówieniu towaru.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu  Zamówienia, podany telefonicznie albo drogą mailową. Istnieje również możliwość
odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedającego po uzgodnieniu terminu telefonicznie.

3. Kupujący jest obciążany Kosztami dostawy w wysokości podanej w formularzu Zamówienia.

4. Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem rozpoczyna się w dniu wpływu (zaksięgowania) wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia, w przypadku płatności kartą – w momencie informacji o autoryzacji lub w momencie wysłania do Klienta potwierdzania przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji ‘za pobraniem’. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

5. Czas realizacji Zamówienia może być uzależniony od dostępności Towaru, jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.

6. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego produktu, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas:
– wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia,
– wyrazić zgodę na podzielenie Zamówienia na kilka dostaw,
– zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości.

W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej za to Zamówienie. Dodatkowe roszczenia z tytułu niezrealizowania Zamówienia nie będą uwzględniane.

7. Zwrot przez Dostawcę do Sprzedającego Towaru nieodebranego przez Klienta będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta. W przypadku ustalenia odbioru w siedzibie Sprzedającego, opóźnienie w odbiorze Towaru przekraczające 5 dni będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres (...) lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego: (...)
2. Wskazane w tym paragrafie prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z niesuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu (paragon)
– wypełniony formularz zwrotu (dostępny w zakładce Zwroty i Reklamacje).

5. Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą wyłącznie na adres: (...)
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3. niniejszego paragrafu wymagania, w ciągu 14 dni Sklep dokona zwrotu na wskazane konto, wszystkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym najniższych standardowych kosztów dostawy. Koszt odesłania towaru do sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy, ponosi kupujący. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie dokonany na konto. Jeśli na życzenie klienta wystawiana była faktura VAT, zostanie wystawiona i przesłana do Klienta przesyłką priorytetową faktura korygująca.

§ 6. Warunki reklamacji

1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod ades (...) lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego (...)

2. Wraz z reklamowanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu (paragon)
– wypełniony formularz reklamacji (dostępny w zakładce Zwroty i Reklamacje)

3. Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą wyłącznie na adres: (...)
4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu i przesyłki z reklamowanym Towarem.

6. W razie uznania reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.

7. W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Towar w miejscu
i terminie uzgodnionym przez Strony. „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

§ 7. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów do Sklepu w związku z Zamówieniami jest Sprzedający.

2. Administrator baz danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– fakultatywnie numer telefonu i adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
– adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
– w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a) W związku z:
– koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
– z korespondencją mailową,
– ewentualną rejestracją konta Klienta w Sklepie,
– obsługą reklamacji i zwrotów,
b) Dla potrzeb:
– marketingowych i handlowych po wcześniejszej akceptacji Klienta,
– technicznych i statystyk Sklepu.

d) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych we wcześniejszych punktach, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
(...)

d) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.


4. “Dane osobowe podane podczas składania zamówienia będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z prawidłową realizacją zmówienia, a więc na podstawie art. 6 pkt
1 b) RODO. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom współpracującym, w celu realizacji zamówienia – bądź też organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawna, a więc do momentu, w którym:
- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
- ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umowa zawarta przez Sklep przez strony
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawa
- zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawa przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Sprzedający może ujawnić dane osobowe przez siebie administrowane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Formularze służące do zamawiania produktów w Sklepie zapewniają bezpieczną transmisję danych poprzez użycie protokołu SSL. Oznacza to, że dane trafiają do bazy  danych w postaci zaszyfrowanej.

8. Informacje zawarte w logach dostępowych (np. adres IP), wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

9. Sklep wykorzystuje „cookies” w celu:
– uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta,
– lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta,
– tworzenia statystyk oglądalności.

Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji
promocyjnych oraz wyprzedaży.

4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą
techniczną Klienta,
b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
c) różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta.